S2 i S79

Budowa drogi S2 węzeł Konotopa – węzeł Puławska

wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko – węzeł Marynarska S79

Aktualności / Ważne informacje

Zakres prac realizowanych w okresie od 22.04.2013r. do 28.04.2013r.

W okresie od 22.04.2013r. do 28.04.2013r. Wykonawca Robót realizował prace związane z:

 • Wykonaniem warstwy odsączającej 
 • Wykonywaniem wykopu z wywozem na odkład
 • Wykonywaniem podbudowy z KŁSM pod chodnik
 • Wykonywaniem podbudowy z KŁSM
 • Ustawianiem krawężnika kamiennego na ławie betonowej - obróbka wpustów
 • Wykonywaniem pobocza gruntowego przy krawężniku
 • Wykonywaniem opasek z płyt betonowych za krawężnikiem
 • Poprawkami brukarskie
 • Usuwaniem gruntu antropogenicznego
 • Wykonaniem ogrodzenia na wale ziemnym
 • Oczyszczeniem warstw bitumicznych
 • Plantowaniem terenów płaskich pod nasadzenia i trawniki
 • Wykonaniem nasadzeń
 • Wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej
 • Uzupełnianiem kostek w pasach dzielących po montażu barier energochłonnych
 • Warstwą kruszywa stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 15cm 
 • Warstwą kruszywa stabilizowanego cementem 1,5MPa gr. 10cm 
 • Wykonaniem warstwy ochronnej z KŁSM
 • Profilowaniem skarp
 • Profilowaniem podłoża gruntowego
 • Montażem kręgów betonowych
 • Wypełnianiem kręgów humusem
 • Wykonaniem nasadzeń w kręgach
 • Wykonaniem głowic i słupów 
 • Wykonaniem krawężnika betonowego
 • Wykonaniem warstwy wyrównawczej nasypu
 • Wykonaniem nasypu pod wyspy
 • Oczyszczaniem warstwy stabilizacji pod nawierzchnię betonową
 • Wypełnieniem paneli ekranów akustycznych
 • Wykonaniem nasypu z gruntu z dokupu
 • Ułożeniem geotkaniny
 • Wykonywaniem poprawek na barierach stalowych SP-06
 • Montażem barier SP-06
 • Wykonywaniem warstwy odsączającej na geokracie
 • Wykonywaniem warstwy pielęgnacyjnej z KŁSM na stabilizacji
 • Odpompowywaniem wody
 • Ustawianiem obrzeży betonowych
 • Montażem barier betonowych skrajnych
 • Ułożeniem geosiatki
 • Obudową kratek ściekowych
 • Wykonaniem podbudowy z BA
 • Oczyszczeniem i skropienie podbudowy tłuczniowej
 • Wypełnianiem geokraty komórkowej kruszywem łamanym
 • Uzupełnianiem skrajnych geokomórek betonem
 • Wykonywaniem poprawek elementów brukarskich
 • Ułożeniem geokraty gr. 30cm
 • Wykonaniem wyspy z kostki betonowej
 • Wykonaniem dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
 • Rozkładaniem materiału na stabilizacje
 • Profilowaniem terenów płaskich
 • realizacją obiektów:  Wanna Szczelna, WL-1, WD-63, TD-27, WA-29, WA-46, 
 • robotami odwodnieniowymi na trasie S-2 i S-79
 • robotami elektroenergetycznymi na trasie S-2 i S-79
 • przygotowywaniem Szczegółowych Programów Zapewnienia Jakości w celu ich akceptacji przez Inżyniera, 
 • przygotowaniem propozycji materiałów w celu ich akceptacji przez Inżyniera,
 • opracowywaniem projektów tymczasowej organizacji ruchu.


2013-05-29
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

 
Wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.